…

Zorg en ondersteuning - VAPH

Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH)

Als de hulp en ondersteuning van je eigen netwerk en van de reguliere diensten niet voldoende zijn of als handicapspecifieke ondersteuning een meerwaarde kan zijn voor je kind en je gezin, dan kun je je inschrijven bij het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Het VAPH biedt:

 • verschillende vormen van ondersteuning voor kinderen:  begeleiding, dagopvang of verblijf, een persoonlijke- assistentiebudget (PAB)
 • tussenkomst voor het afschaffen van sommige hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, woning- en autoaanpassingen
 • een tegemoetkoming voor een tolk voor dove en slechthorende kinderen
 • een tegemoetkoming in verblijfs- en vervoerskosten in het gewone onderwijs

Om je kind in te schrijven bij het VAPH moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
 • je kind moet erkend worden als ‘persoon met een handicap’.

Het VAPH definieert handicap als:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen:

• functiestoornissen van verstandelijke, psychische, lichamelijke en zintuiglijke aard

• beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en

• externe factoren (de situatie waarin iemand zich bevindt)

Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure?

Een erkend multidisciplinair team (MDT), bijv. bij je mutualiteit of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB),  kan je kind met een (vermoeden van) handicap aanmelden bij de  Integrale Toegangspoort (ITP) met een vraag naar ondersteuning door het VAPH. Een MDT staat ook in voor diagnostiek. Ieder gezin kan zelf een MDT kiezen. Een team kan je eventueel doorverwijzen naar een ander team dat meer gespecialiseerd is in jouw problematiek.

Contactgegevens van erkende multidisciplinaire teams: https://www.jeugdhulp.be/organisaties/multidisciplinaire-team-mdt

Een multidisciplinair team:

 • stelt samen met jou een aanmeldingsdocument (A-document) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een minderjarige (eerste aanvraag);
 • stelt een multidisciplinair verslag en een adviesrapport (module D) op in het kader van een aanvraag voor hulpmiddelen en aanpassingen (vanaf de tweede aanvraag)
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor een persoonlijke-assistentiebudget (PAB);
 • stelt een indicatieverslag op in het kader van een aanvraag voor opvang en begeleiding in een multifunctioneel centrum voor minderjarigen (MFC);
 • helpt bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • helpt bij het indienen van facturen voor de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen.

Het multidisciplinair team treedt op als jouw  ‘contactpersoon-aanmelder’ en volgt jouw dossier verder op. Als je later nog vragen hebt over je dossier kan je altijd bij deze dienst terecht.

De Integrale toegangspoort (ITP)

Nadat alle documenten zijn ingediend onderzoekt het team indicatiestelling van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) of je kind in aanmerking komt voor VAPH-ondersteuning en welke ondersteuning het meest geschikt is. Hiervan maakt het team een ‘indicatiestellingsverslag’. Het team jeugdhulpregie zoekt uit wie de hulpverlening het best zal uitvoeren en bezorgt je de jeugdhulpbeslissing. Deze beslissing heb je nodig voor de ondersteuning van een Multifunctioneel Centrum (MFC).

Vraag je een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) voor je kind dan buigt ook de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) zich nog over je aanvraag. Zij kennen een PAB toe wanneer hiervoor de middelen vrijkomen en houden daarbij rekening met de dringendheid en de complexiteit van de hulpvraag. Als het PAB wordt toegekend zal het team jeugdhulpregie een ‘jeugdhulpbeslissing’ (budgetbeslissing) opmaken en dit aan het VAPH over maken. Het VAPH staat in voor de effectieve terbeschikkingstelling van het PAB en de opvolging van de budgetbesteding.

Wanneer de ITP je aanvraag niet goedkeurt, kan je een tweede mening vragen bij een andere ITP.

Meer informatie:

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp

https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/aanvragen

Tegemoetkoming in de aanschaf van hulpmiddelen:

Voor kinderen die nog niet erkend zijn door het VAPH als persoon met een handicap moet een eerste aanvraag voor de terugbetaling van hulpmiddelen ingediend worden bij de intersectorale toegangspoort (zie inschrijvingsprocedure). Neem hiervoor best contact op met het MDT van je mutualiteit. Als je kind door het VAPH al erkend is als persoon met een handicap kan (voor een tweede aanvraag dus) je de aanvraag voor een hulpmiddel rechtstreeks aan het VAPH richten. Let wel op: eerst een hulpmiddel aanvragen, dan pas aankopen!

Meer informatie: https://www.vaph.be/hulpmiddelen/aanvragen/minderjarigen#:~:text=Minderjarigen%20die%20nog%20niet%20erkend,agentschap%20van%20de%20Vlaamse%20overheid.