…

Zorg en ondersteuning - Ondersteuning op school

Ondersteuning op school

Tot en met het schooljaar 2022-2023 blijft het huidige ondersteuningsmodel nog van kracht (M-decreet). Bedoeling is dat vanaf 1 september 2023 het nieuwe leersteundecreet gefaseerd zal ingevoerd worden.

Waar kan je terecht voor ondersteuning als je kiest voor een gewone school voor je kind?

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking)? Dan kan je met vragen over de ondersteuning terecht bij de school van je kind, bij het begeleidende CLB of bij de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs.

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van type basisaanbod (dat de vroegere types 1 en 8 vervangt), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis)? Je school werkt in een regionaal ondersteuningsnetwerk samen met een of meerdere scholen voor buitengewoon onderwijs. Je kan met vragen over de ondersteuning terecht bij je school of bij het begeleidende CLB. Jij kan ook nadien, samen met je gewone school en je CLB bij het ondersteuningsnetwerk terecht, zowel met algemene als met specifieke vragen over de ondersteuning in de school van je kind. In elk ondersteuningsnetwerk komt er een aanspreekpunt voor ouders.

Heeft je kind (nog) geen gemotiveerd verslag of verslag, maar heb je als ouder een vraag naar ondersteuning? Dan kan je terecht bij de school van je kind en bij je CLB. Samen met jou onderzoeken de school en het CLB of een handelingsgericht diagnostisch traject wenselijk is.

Voor meer informatie:

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijskiezer.be

Ouders voor inclusie en het Steunpunt voor inclusie gaan samen met jou op pad wanneer de keuze voor inclusief onderwijs niet zo vanzelfsprekend is:

www.oudersvoorinclusie.be

Globale individuele ondersteuning (GIO)

Kinderen met een (vermoeden) van handicap die een belangrijke overgang moeten maken, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de stap naar de kleuterklas, kunnen een beroep doen op ‘globale individuele ondersteuning’ van het VAPH. Het gaat om laagdrempelige ondersteuning (tot en met het eerste leerjaar) die snel kan ingezet worden in de gewone kinderopvang of school. De bedoeling is om te stimuleren dat kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsnoden samen spelen, leren, vriendschappen sluiten, …

https://www.vaph.be/globale-individuele-ondersteuning-voor-minderjarigen-gio

Tip

Welzijn en onderwijs … twee aparte sectoren die naar ons gevoel te vaak naast elkaar i.p.v. met elkaar werken. Heeft je kind nood aan ondersteuning dan kun je terecht bij het VAPH voor rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning.
Gaat je kind naar een gewone school dan kan je beroep doen op de ondersteuning van een ondersteuningsnetwerk, binnenkort wellicht ‘leersteuncentrum’.
Misschien kun je als ouder beide ‘sectoren’ met elkaar in contact brengen. Heb je veel aan de begeleiding van een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp? Bouwde je een vertrouwensband op met de begeleiding die ondertussen ook jouw kind al goed kent? Betrek hen dan bij jouw contacten met de ondersteuners op school. Ga samen in dialoog en leg alle expertise, zeker ook die van jou als ouder, samen. Samenwerking loont!