…

School - Ondersteuning op school

Waar kan je terecht voor ondersteuning op school?

Tot en met het schooljaar 2022-2023 blijft het huidige ondersteuningsmodel nog van kracht (M-decreet). Bedoeling is dat vanaf 1 september 2023 het nieuwe Leersteundecreet gefaseerd zal ingevoerd worden.

Waar kan je terecht voor ondersteuning als je kiest voor een gewone school voor je kind?

  • Heeft je kind een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag voor type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking)? Dan kan je met vragen over de ondersteuning terecht bij de school van je kind, bij het begeleidende CLB of bij de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs.
  • Heeft je kind een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van type basisaanbod (dat de vroegere types 1 en 8 vervangt), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis) of type 9 (autismespectrumstoornis)? Je school werkt in een regionaal ondersteuningsnetwerk samen met een of meerdere scholen voor buitengewoon onderwijs. Je kan met vragen over de ondersteuning terecht bij je school of bij het begeleidende CLB. Jij kan ook nadien, samen met je gewone school en je CLB bij het ondersteuningsnetwerk terecht, zowel met algemene als met specifieke vragen over de ondersteuning in de school van je kind. In elk ondersteuningsnetwerk komt er een aanspreekpunt voor ouders.
  • Heeft je kind (nog) geen gemotiveerd verslag of verslag, maar heb je als ouder een vraag naar ondersteuning? Dan kan je terecht bij de school van je kind en bij je CLB. Samen met jou onderzoeken de school en het CLB of een handelingsgericht diagnostisch traject wenselijk is.

Voor meer informatie:

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijskiezer.be

Ouders voor inclusie en het Steunpunt voor Inclusie gaan samen met jou op pad wanneer de keuze voor inclusief onderwijs niet zo vanzelfsprekend is:

www.oudersvoorinclusie.be

Globale individuele ondersteuning (GIO)

Kinderen met een (vermoeden) van handicap die een belangrijke overgang moeten maken, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de stap van de kleuterklas, kunnen een beroep doen op ‘globale individuele ondersteuning’. Het gaat om laagdrempelige ondersteuning (tot en met het eerste leerjaar) die snel kan ingezet worden in de gewone kinderopvang of school. De bedoeling is om te stimuleren dat kinderen met en zonder specifieke ondersteuningsnoden samen spelen, leren, vriendschappen sluiten, …

Als deze ondersteuning voor je kind en je gezin een meerwaarde kan betekenen, neem je als ouder zelf contact op met een zorgaanbieder die GIO aanbiedt. Een lijst van aanbieders GIO, per provincie, vind je op de website van het VAPH. Je kind heeft recht op maximaal 4 punten RTH, Rechtstreeks Toegankelijke hulp, concreet gaat het om een 30-tal uren ondersteuning.

Voor meer informatie: www.vaph.be/globale-individuele-ondersteuning-voor-minderjarigen-gio