…

Zorg en ondersteuning

Het VAPH biedt verschillende vormen van ondersteuning voor personen met een handicap. Sommige vormen van ondersteuning vallen onder de noemer van “Rechtstreeks Toegankelijke hulp” je mag ervan gebruik maken, zonder er een aanvraag voor te doen.
Voor andere vormen van ondersteuning moet je wél een aanvraag indienen en goedkeuring krijgen: dit is “Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp”. Deze niet-rechtstreeks toegankelijke hulp is verschillend voor minder- en meerderjarigen.
De ondersteuningsvormen worden vaak ook voorgesteld als Trap 1 en Trap 2, waarbij trap 1 een lagere ondersteuningsnood impliceert en trap 2 een hogere ondersteuningsnood.

Trap 1

Trap 1 bestaat uit zowel het zorgbudget alsook de rechtstreeks toegankelijke hulp. Het impliceert een lage ondersteuningsnood. Daarnaast kan je hier ook al beroep op doen als je op een wachtlijst staat voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

1.1 – Zorgbudget (het voormalige BasisOndersteuningsBudget)

Sommige personen met een handicap krijgen een zorgbudget van 300 euro/maand. Je kunt dit budget niet zelf aanvragen, het wordt automatisch toegekend aan bepaalde toekenningsgroepen. Behoorde jij tot die groep? Denk er dan aan dat je dit zorgbudget mag combineren met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Op dit moment wordt dit systeem geëvalueerd en is er nog geen zicht op nieuwe automatische toekenningen. Lees meer over het zorgbudget.

1.2 – Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of RTH is een laagdrempelige ondersteuning als je een zorgvraag hebt. Deze ondersteuning staat open voor iedere meerder- of minderjarige met een handicap of vermoeden van handicap die nog geen ondersteuning van het VAPH krijgt. Je hoeft er geen aanvraagprocedure voor te doorlopen. Via RTH worden je acht personeelspunten toegekend die je vrij combineert en jaarlijks besteedt aan: ambulante of mobiele begeleiding,  dagondersteuning en woonondersteuning.

Contacteer een VAPH-dienst in je buurt om je op weg te helpen.

Heb je nog vragen? Dan verwijzen je graag door naar de site van het VAPH,  bijstandsorganisatie Absoluut vzw, en de KVG-dienstverlening van je provincie. Of bekijk dit filmpje van Absoluut vzw even.

Trap 2

Is de ondersteuningsnood van de persoon met een handicap groter dan dat je met de rechtstreeks toegankelijke hulp kunt organiseren? Dan kun je een aanvraag doen voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Deze vorm van ondersteuning verschilt voor minder-en meerderjarigen en impliceert een omvangrijke procedure.

2.1 – Minderjarigen
 • Een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB): Het VAPH kan een PAB toekennen om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met dit budget werf je assistenten aan. Je wordt dus zelf werkgever van de persoonlijke assistenten van je kind. Je vraagt dit Persoonlijk Assistentiebudget aan via je ziekenfonds. Wordt het je toegewezen én uitgekeerd? Dan helpt een bijstandsorganisatie zoals Absoluut vzw je bij het beheer en de administratie ervan.
 • Ondersteuning door een MFC, Multifunctioneel Centrum. Jongeren met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning kunnen bij een MFC terecht voor begeleiding, dagopvang en verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling.
  -> Hoe aanvragen?
 1. Neem contact op met je contactpersoon-aanmelder. Voor minderjarigen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams (MDT) die erkend zijn door het agentschap Jongerenwelzijn. Hier vind je de gegevens van de erkende multidisciplinaire teams terug.
 2. In functie van je nood aan ondersteuning gidst je contactpersoon-aanmelder door je aanvraagprocedure voor hulpmiddelen, aanpassingen, een Persoonlijk AssistentieBudget of ondersteuning door een Multifunctioneel Centrum.
 3. Je contactpersoon volgt samen met jou het hele verloop van de procedure op.
 4. Lees meer
2.2 – Meerderjarigen
 • Een PersoonsVolgend Budget (PVB). Het systeem PVB is een nieuwe manier om ondersteuning aan mensen met een handicap te organiseren en te betalen. Met je PVB kun jij bij VAPH-vergunde zorgaanbieders ondersteuning inkopen. Heb je hier vragen rond? Neem zeker contact op met onze collega’s van Absoluut vzw over de besteding van dit budget of onze collega’s van Vraagwijzer over de aanvraag van dit budget.
 -> Hoe aanvragen?

Zo start jij je aanvraagprocedure PVB 

 1. Neem dan altijd eerst contact op met een multidisciplinaire team van je mutualiteit, kortweg MDT. Dat helpt je met je NRHT-aanvraag. Hier vind je de gegevens van de erkende multidisciplinaire teams terug.
 2. Maak een ondersteuningsplan PVB op. Hierin lijst jij je ondersteuningswensen en -noden op, wat betreft wonen, activiteiten overdag en in de vrije tijd, … Een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), of de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit helpt je hier graag bij. Je mag ook zelf een ondersteuningsplan maken, of dit samen met anderen via de workshops van KVG voorbereiden. Let wel: het VAPH aanvaardt alleen een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.
 3. Laat jouw zorgzwaarte ‘objectiveren’ – Je Multidisciplinair Team (MDT) kijkt na of wat je in je ondersteuningsplan vraagt, overeenkomt met de zwaarte van je handicap. Die objectivering van je handicap en je ondersteuningsnoden vormt de basis voor het bepalen van je budgetcategorie.
 4. Beantwoord een vragenlijst rond prioritering – De overheid kiest ervoor om mensen met een handicap die dringend nood hebben aan zorg en ondersteuning als eerste een budget geven. Samen met het  MDT dat jouw zorgzwaarte objectiveert bespreek je  hoe dringend jouw vraag naar zorg en ondersteuning is en wordt er een vragenlijst ingevuld aan de hand van een aantal criteria.

Meer informatie over Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  vind je op de site van het VAPH. Of stel je vragen aan de budgethoudersorganisatie Absoluut vzw en de KVG-diensten.