…

Mijn kind staat onder bewind: moet het gaan stemmen?

Heel wat mensen die onder bewind staan, kregen een oproep om zondag te gaan stemmen.

 

Iedereen is bekwaam, tenzij …

Sinds de nieuwe wet bewindvoering (wet van 17 maart 2013) in september 2014 in voege ging moet de vrederechter zich uitdrukkelijk uitspreken over de handelingen waarvoor de beschermde persoon handelingsonbekwaam wordt.  Hiervoor stelde de wetgever aan de vrederechter een niet-limitatieve lijst van handelingen voor die verband houden met de persoon en van handelingen die verband houden met de goederen. In deze lijst komt de uitoefening van de politieke rechten niet voor.  Over alle handelingen waarover de vrederechter zich niet heeft uitgesproken, blijft de beschermde persoon ‘bekwaam’.

 

Uitoefening van ‘politieke rechten’?

Als de vrederechter niet uitdrukkelijk in het vonnis voorzien heeft dat de beschermde persoon ‘onbekwaam’ is om zijn politieke rechten uit te oefenen, krijgt hij een oproep om te gaan stemmen. Dit is in overeenstemming met rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Hierin wordt duidelijk gesteld dat de loutere plaatsing onder een beschermingsstatuut niet automatisch de handelingsonbekwaamheid voor de uitoefening van politieke rechten tot gevolg mag hebben.

Nu kan de vrederechter zich echter altijd, op vraag van de beschermde persoon of zijn netwerk of andere belanghebbenden, uitspreken over de handelings(on)bekwaamheid wat betreft de uitoefening van de politieke rechten. Indien de vrederechter oordeelt dat de beschermde persoon hiervoor ‘onbekwaam’ is, moet hij dit in zijn vonnis opnemen en wordt dit meegedeeld aan de gemeente. In dat geval zal de persoon geen oproepingsbrief meer ontvangen.

Trouwens, alle personen die in het verleden het statuut van voorlopige bewindvoering toegekend kregen, kregen evengoed een oproepingsbrief om te gaan stemmen.

Als een persoon echter ‘wilsonbekwaam’ is en daardoor niet kan stemmen, moet dit door een doktersattest bevestigd worden.

 

Nog geen ‘inkanteling’ van de verlengde minderjarigheid in het nieuwe bewind?

Dan blijft de verlengd minderjarige persoon onbekwaam om te stemmen en zou hij geen oproepingsbrief moeten ontvangen hebben.